แบบฟอร์มการขายเรือ (Boat Sale Form)


ชื่อผู้ซื้อ (Buyer Name)ที่อยู่ (Address)ชื่อผู้ขาย (Seller Name)ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้ขาย (Seller Mailing Address)คำอธิบายเรือ (Vessel Description)