แบบฟอร์มอนุญาตลิขสิทธิ์ (Copyright Permission Form)


ข้อมูลติดต่อ (Contact Information) :

ที่อยู่ (Address)

เนื้อหาที่ร้องขอ (Requested Content)


หากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้ (If this title is a book, please provide the following)

หากชื่อนี้เป็นวารสาร โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้ (If this title is a journal, please provide the following) : การใช้เนื้อหา (Content Usage) : รูปแบบของงาน (Format of Work) :