แบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่าย (Distributor Application Form)


โดยเฉพาะ (PARTICULARS)


ที่อยู่ (Address)

ประวัติการซื้อขาย (TRADING HISTORY)
เงินทุน (CAPITAL)
โลจิสติกส์ (LOGISTIC)การอนุมัติ (AUTHORIZATION)

ตัวแทนผู้มีอำนาจของผู้แทนจำหน่าย / ข้อมูลผู้จัดการ (Distributor’s Authorized Representative / Manager’s particulars)ที่อยู่ (Address)ที่อยู่ (Address)ข้อมูลอ้างอิง (REFERENCES)


ที่อยู่ (Address)

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ (OTHER REFERENCE)


ที่อยู่ (ADDRESS)

ที่อยู่ (ADDRESS)
ชื่อเจ้าหน้าที่ / ตัวแทนจำหน่ายสถาบันที่กรอกใบสมัครนี้ (NAME OF OFFICER / INSTITUTION DISTRIBUTOR COMPLETING THIS APPLICATION)ที่อยู่ (ADDRESS)