แบบฟอร์มคำปรึกษาทางการแพทย์ (Medical Consultation Form)

คุณพบแพทย์สำหรับโรคต่อไปนี้หรือไม่? (Have you seen a doctor for any of the following illnesses ?)


โรคภูมิแพ้อื่นๆ (ถ้ามี) (Other Allergies (if any))