แบบฟอร์มใบสมัครนางแบบ (Model Application Form)ที่อยู่ (Address)


การวัด (Measurements)
รูปภาพ (Photos)