แบบฟอร์มข้อตกลงหุ้นส่วน (Partnership Agreement Form)


หุ้นส่วน 1 ชื่อ (Partner 1 Name)ที่อยู่หุ้นส่วน 1 (Partner 1 Address)


ชื่อหุ้นส่วน 2 (Partner 2 Name)ที่อยู่หุ้นส่วน 2 (Partner 2 Address)