แบบฟอร์มใบสมัครหุ้นส่วน (Partnership Application Form)
บุคคลที่ติดต่อ (Contact person)
ที่อยู่ (Address)