แบบฟอร์มเผยแพร่ลิขสิทธิ์การถ่ายภาพ (Photography Copyright Release Form)
ชื่อช่างภาพ (Name of Photographer)ที่อยู่ (Address)


ในฐานะช่างภาพและเจ้าของลิขสิทธิ์ของรูปภาพที่อธิบายไว้ข้างต้น ฉันอนุญาตให้ (As the Photographer and copyright owner of the above described Photo, I grant permission to)ที่อยู่ (Address)