แบบฟอร์มข้อตกลงการจัดตำแหน่ง (Placement Agreement Form)

ที่อยู่หน่วย (Address of the Unit)
ที่อยู่ของนายจ้าง (Address of the employer)ที่อยู่ที่ทำงาน (Address of the workplace)นักเรียน (Student)