แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Purchase Agreement Form)


ผู้ซื้อ (Purchaser)ผู้ขาย (Seller)ที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ (Real estate location)ผู้ซื้อจะได้ครอบครองทรัพย์สินเมื่อ (Purchaser shall be given possession of the property on)