แบบฟอร์มสัญญาเช่า (Rental Lease Agreement Form)

สัญญาฉบับนี้นี้ทำขึ้นและมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (This property lease is made and entered on this day) :


โดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์นี้ทำขึ้นระหว่าง (This property lease is made between) และ (and)ในที่นี้เรียกว่าผู้ให้เช่าและผู้เช่าตามลำดับ จึงขอแจ้งไว้ ณ ที่นี้ว่าทรัพย์สินตั้งอยู่ที่ (herein called the lessor and lessee respectively. It is hereby mentioned that the property located at)สินทรัพย์เป็นของผู้ให้เช่าและจะให้เช่าแก่ผู้เช่า โดยเก็บค่าเช่ารายเดือนเป็นจำนวนเงิน (is owned by the lessor and will be leased to the lessee for a monthly rent of) :


และมีค่าใช้จ่ายแบบจ่ายครั้งเดียว เป็นจำนวนเงิน (and a one-time deposit of) :


ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินเริ่มต้นจาก (The term of lease of the property is from) :


ถึง (to) :