แบบฟอร์มใบสมัครขายปลีก (Retail Application Form)
ผู้ติดต่อ (Contact Person)
ที่อยู่ร้าน (Store Address)