แบบฟอร์มสัญญาห้องเช่า (Room Rental Agreement Form)

  (The Parties & Property) 


ผู้เช่าใหม่ (New Tenant) เจ้าของบ้าน/อาจารย์ใหญ่ (Landlord/Principal)ผู้เช่าร่วมปัจจุบัน (Current Co-Tenant(s))ทรัพย์สินตั้งอยู่ที่ (Property)รายละเอียดการเช่า (Rent) :


การชำระเงินทั้งหมดจะทำกับ (All payments will be made to) : ย้ายออก (Move-Out)

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากผู้เช่ารายใหม่ย้ายออกจากสถานที่เช่าก่อนที่สัญญาเช่าจะสรุปได้ว่าพวกเขาตระหนักดีว่าเป็นความรับผิดชอบของตนในการหาผู้เช่าทดแทน ผู้เช่ารายใหม่จะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อค้นหาเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมห้องในปัจจุบัน หากเพื่อนร่วมห้องคนใดคนหนึ่งย้ายออกไป ผู้เช่ารายใหม่จะเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบ้าน/ผู้เช่าหลักในการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการหาผู้เช่าทดแทน ผู้เช่ารายใหม่เข้าใจดีว่าการเปลี่ยนผู้เช่าที่ออกจากห้องไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเพื่อนร่วมห้องทุกคน

(If, for any reason, the New Tenant moves out of the rental premises before the lease has concluded they realize that it is their responsibility to find a replacement tenant. The New Tenant is to take reasonable steps to find a replacement roommate who is acceptable to the present roommates. If one of the roommates moves out, the New Tenant understands that it the Landlord/Principal Tenant’s responsibility to take reasonable steps to find a replacement tenant. The New Tenant understands that it is in the best interests of all roommates to replace any departing tenants.)

ข้อตกลงเพิ่มเติม (Additional Agreements)

เอกสารแนบเป็นคำอธิบายของข้อตกลงเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในสัญญานี้ ซึ่งรวมถึง: การเตรียมอาหาร/การช็อปปิ้ง ความรับผิดชอบในการทำความสะอาด ความเป็นส่วนตัว; ที่จอดรถ; การแบ่งปันของใช้ส่วนตัว เสียง/เวลาเรียน; สูบบุหรี่/ดื่ม; ปาร์ตี้และความบันเทิง; แขกค้างคืน; สัตว์เลี้ยง ฯลฯ

(Attached is a description of additional agreements that are incorporated into this contract, including: food/shopping arrangements; cleaning responsibilities; privacy; parking; sharing of personal items; noise/study times; smoking/drinking; parties and entertaining; overnight guests; pets, etc.)

กฎหมายที่บังคับใช้ (Governing Law)
สัญญาเช่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐ ของ
(This Lease shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of)
การอนุญาต (Authorization) :