วันที่จัดงานหรือระยะเวลาของการสนับสนุน (Date of event or term of the sponsorship) :ชื่อกลุ่มหรือองค์กรที่ขอรับการสนับสนุน (Name of group or organization requesting sponsorship) :ชื่อผู้ติดต่อ (Contact name) :อีเมล (Email) :โปรแกรมหรือกิจกรรมสำหรับการสนับสนุน (Program or event for sponsorship) :ขอข้อผูกมัดทางการเงิน (Financial commitment requested) :