แบบฟอร์มขอสปอนเซอร์ (Sponsorship Request Form)
หมวดหมู่สปอนเซอร์นี้จัดอยู่ในประเภทใด? (Which sponsorship category does this fall under?)ที่อยู่ (Address)