อีเมล (Email) :ชื่อ (Name) :นามสกุล (LastName)ชื่อ (Name) :นามสกุล (LastName)พลเมืองสหรัฐ? (US Citizen?) :รหัสนักศึกษา# (Student ID#) :ชื่อ (Name) :นามสกุล (LastName)อัตราการจ่าย (Pay Rate) :