ID :ชื่อบริษัท :ชื่อคนติดต่อ :ความสำคัญของสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า(ต้องมี/ต้องใช้) :ความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจุบัน :มุมมอง หรือภาพลักษณ์ทางสังคมของสินค้าหรือบริการ :จำนวนลูกค้าที่คิดว่าจะต้องซื้อสินค้าหรือบริการของเรา :มันแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงหรือไม่?
 :เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสินค้าหรือบริการทดแทนอื่นๆ
:มีลูกค้าที่พร้อมที่จะซื้อ
 :มีการแนะนำให้ซื้อสินค้าหรือบริการของเรา :ระดับความง่ายในการใช้งาน
 :ระดับความง่ายในการตัดสินใจซื้อ :มี
ความว้าว และมีคะแนนความนิยม :ขนาดตลาดที่สามารถระบุได้ :ระดับของแบรนด์ในท้องตลาด :ระดับการใช้แล้วบอกต่อ :ความเหมาะสมของราคาและประโยชน์ที่ได้รับ :ความเป็นไปได้ของธุรกิจ :
ระดับความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร :
มีการวางกลยุทธ์
ของธุรกิจ :ความสามารถในการเข้าสู่ตลาด :ระยะเวลาในการสร้างสินค้าเข้าตลาด(Time to Market) :ระดับความต้องการเงินลงทุน :จำนวนลูกค้าใหม่? :
1Bbb4040606070704040808040404040808004040606060
2DINOQ Co.,Ltd.Saksit Likhitmethakul60606080808070306080308020308080806060808030