ประเมิณคะแนนด้านตลาดที่รองรับของสินค้า/บริการของคุณ (Solution Market Scorecard)1. แรงผลักดัน

2. เวลาของตลาด

3. ทีมและกาทำงาน

4. คุณภาพของไอเดีย

5. โมเดลธุรกิจ

6. การลงทุน

7. ใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง

8. การเติบโต