แบบฟอร์มประเมิณคะแนนความสามารถในการพร้อมโตแบบก้าวกระโดด โดยเน้นความเร็ว มากกว่าประสิทธิภาพ (Blitzscaling Scorecard Form)