ประเมิณคะแนนสินค้า/บริการของคุณ (Problem Solution Scorecard)
1. เข้าใจเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการของคุณ เบื้องต้น

2. เข้าใจเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการของคุณ ในเชิงลึก
3. เข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมเชิงธุรกิจของ สินค้าหรือบริการของคุณ