ไดโนคิวคลาวด์ ชุดไอเฮ้ลท์ มินิแอพ

เพื่อโรงพยาบาล คลีนิค และหน่วยงานสุขภาพอื่นๆ คุณจะไม่ได้แค่ซอร์ฟแวร์ใช้งาน แต่คุณจะได้ทั้ง ซอร์สโค้ด เครื่องมือพัฒนา เครื่องมือปรับแต่ง เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณในแบบคุณได้ ทีไม่สามารถหาจากที่อื่นได้

Responsive image

ฟีเจอร์เด่นๆของ ชุดไอเฮ้ลท์ มินิแอพ


Responsive image

แอพ


ไลน์โอเอ (Line OA)
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน


การบริการทั่วไป


ลงทะเบียนพยาบาล
0 บาท / เดือน
ลงทะเบียนเข้ากระบวนการ
0 บาท / เดือน
ห้องตรวจแพทย์
0 บาท / เดือน
ลงรายการหัตถการ
0 บาท / เดือน
แฟ้มเวชระเบียน
0 บาท / เดือน
งานการเงินผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
งานรับ-ส่งตัวผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
งานผู้ป่วยเฝ้าระวัง
0 บาท / เดือน
งานรังสีวิทยา (X-ray)
0 บาท / เดือน
ลงทะเบียนแพทย์
0 บาท / เดือน
ซักประวัตร
0 บาท / เดือน
บันทึกอาการสำคัญผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
กำหนดสูตรการใช้ยา
0 บาท / เดือน
สั่งจ่ายยา
0 บาท / เดือน
งานเภสัชกรรม
0 บาท / เดือน
นัดหมายแพทย์
0 บาท / เดือน
สติ๊กเกอร์ยา
0 บาท / เดือน
งานให้รหัสโรค (Coder)
0 บาท / เดือน
ลงทะเบียนผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
สิทธิ์การรักษา
0 บาท / เดือน
บันทึกผลวินิจฉัย
0 บาท / เดือน
ส่งตรวจผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
สั่งจ่ายเวชภัณฑ์
0 บาท / เดือน
งานจองคิวผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
งานห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
0 บาท / เดือน
งานห้องปฏิบัติการ (LAB)
0 บาท / เดือน
งานโต๊ะประชาสัมพันธิ์
0 บาท / เดือน
บริการผู้ป่วยใน


ลงทะเบียนผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
งานจัดการวอร์ดผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
ลงรายการหัตถการผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
กำหนดสูตรการใช้ยาผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
ย้ายเตียงผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
งานโภชนาการ
0 บาท / เดือน
งานห้อง เตียงผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
งานพยาบาลผู้ป่วยใน (Ward)
0 บาท / เดือน
บันทึกผลวินิจฉัยผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
งานการเงินผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
ทะเบียนผู้เสียชีวิต
0 บาท / เดือน
งานห้องพิเศษ
0 บาท / เดือน
บันทึกอาการสำคัญผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
สั่งจำหน่ายผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
ระบบ Admission Center
0 บาท / เดือน
บริการส่งเสริมสุขภาพ


ฝากครรภ์
0 บาท / เดือน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0 บาท / เดือน
งานตรวจสุขภาพ (Checkup)
0 บาท / เดือน
วัคซีน
0 บาท / เดือน
งานห้องคลอด
0 บาท / เดือน
ระบบส่งเสริมสุขภาพ One Stop Service
0 บาท / เดือน
วางแผนครอบครัว
0 บาท / เดือน
ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเรื้อรัง
0 บาท / เดือน
บริการอื่นๆ


ระบบห้องชำระเงิน
0 บาท / เดือน
ระบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0 บาท / เดือน
ระบบทันตกรรม
0 บาท / เดือน
งานคลีนิคพิเศษ
0 บาท / เดือน
ระบบงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
0 บาท / เดือน
ระบบงานคลังพัสดุ
0 บาท / เดือน
ระบบงานบัญชีลูกหนี้
0 บาท / เดือน
การเชื่อมต่อ APIs, HL7/FHIR
0 บาท / เดือน
ระบบ PCU
0 บาท / เดือน
ระบบงานห้องผ่าตัด (O.R.)
0 บาท / เดือน
ระบบชันสูตร
0 บาท / เดือน
ระบบงานธนาคารเลือด (Blood Bank)
0 บาท / เดือน
ระบบงานคลังยาและเวชภัณฑ์
0 บาท / เดือน
ระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน
0 บาท / เดือน
ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้
0 บาท / เดือน
ระบบงานประกันสุขภาพ
0 บาท / เดือน
ระบบห้องวิสัญญี
0 บาท / เดือน
ระบบแพทย์แผนไทย
0 บาท / เดือน
ระบบงานกายวิภาค (Pathology)
0 บาท / เดือน
ระบบงานจัดซื้อพัสดุ
0 บาท / เดือน
ระบบงานบัญชีแยกประเภท
0 บาท / เดือน
ระบบงานภาษี
0 บาท / เดือน
รายการเฉพาะบุคคล


...
0 บาท / เดือน
แดชบอร์ดภาพรวมธุรกิจ แต่ละมุมมอง


...
0 บาท / เดือน
จัดการข้อมูลรายการ หรือรายการดำเนินการ


ผลวินิจฉัยโรค
OPDDiagnose
ค่าใช้จ่าย
OPDPayment
เข้ารักษาผู้ป่วยใน
IPDAdmit
สั่งจ่ายยาผู้ป่วยใน
IPDDrugOrder
รายการหัตถการ
OPDTreatment
ผลวินิจฉัยผู้ป่วยใน
IPDDiagnose
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน
IPDPayment
สั่งจ่ายยา
OPDDrugOrder
รายการหัตถการผู้ป่วยใน
OPDTreatment
จัดการข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลบุคคล
Person
ข้อมูลบุคลากร
0 บาท / เดือน
ข้อมูลเวชระเบียน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลทันตกรรม
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้องฉุกเฉิน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย
Referal
ข้อมูลโภชนาการ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลบัญชีเวชภัณฑ์
0 บาท / เดือน
ข้อมูลแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์
0 บาท / เดือน
ข้อมูลผู้เสียชีวิต
0 บาท / เดือน
ข้อมูลผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
ข้อมูลพยาบาล
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการตรวจรักษาคนไข้นอก
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้องตรวจแพทย์
0 บาท / เดือน
ข้อมูลนัดหมาย
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการหัตถการ
0 บาท / เดือน
ข้อมูล ICD10
0 บาท / เดือน
ข้อมูลประเภทวินิจฉัยโรค
0 บาท / เดือน
ข้อมูลโรงพยาบาล
0 บาท / เดือน
ข้อมูลเงินเดือนพนักงาน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลผู้ป่วยนอก
0 บาท / เดือน
ข้อมูลหมอ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการแพ้ยา
0 บาท / เดือน
ข้อมูลคลีนิคพิเศษ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลชำระเงิน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้อง เตียงผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้อง เตียงผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
ข้อมูลงานอนามัยเด็ก
0 บาท / เดือน
ข้อมูลสูตรยาของหมอ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลบัญชีการบาดเจ๊บ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลอุบัติเหตุคนไข้ฉุกเฉิน
ERNursingDetail
ข้อมูลผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลยา
0 บาท / เดือน
ข้อมูลรายการวิธีใช้ยา
0 บาท / เดือน
ข้อมูลงานรังสีวิทยา
XRayOrder
ข้อมูลผลรังสีวิทยา
XRayOrderDetail
ข้อมูลห้องพิเศษ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้องคลอด
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการฝากครรภ์
0 บาท / เดือน
ข้อมูลบัญชีวิธีรักษา
0 บาท / เดือน
ข้อมูลบัญชีโรค
0 บาท / เดือน
ข้อมูลสิทธิ์และประกัน
RightInsure
ข้อมูลผู้ป่วยเฝ้าระวัง
0 บาท / เดือน