เพลตฟอร์มไดโนคิวเวอร์ชัน


ง่าย และสนุก ในการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง. เหมาะสำหรับ นักพัฒนาแอพ พนักงานไอที นักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป.



Responsive image




เวอร์ชั่น 3.30.0 : ปล่อย 31 กรกฎาคม 2567

- เพิ่ม xxx.
- ปรับ xxx.
- ปรับ xxx.
- เพิ่ม xxx.
- เพิ่ม xxx.
- เพิ่ม xxx.
- เพิ่ม xxx.
- ปรับ xxx.
- เพิ่ม xxx.
- เพิ่ม xxx.
- เพิ่ม xxx.
- เพิ่ม xxx.
- ปรับ xxx.
- เพิ่ม xxx.
- เพิ่ม xxx.
- เพิ่ม xxx.
- เพิ่ม xxx.
- ปรับ xxx.

เวอร์ชั่น 3.29.0 : ปล่อย 30 มิถุนายน 2567

- เพิ่ม Add datacontent method to x.A.
- เพิ่ม add datacontent method to x.Div.
- เพิ่ม add inputRawJPGFile, inputRawPNGFile method to HTMLW.
- เพิ่ม add rawjpginput, rawpnginput to auto type.
- เพิ่ม add datacontent, dataposition and datatooltip to x.I.
- เพิ่ม add datatitle,datacontent, dataposition and datatooltip to x.Img.
- เพิ่ม add useridm method to x.SEC.
- เพิ่ม Add AWS EventBridg for job scheduler.
- ปรับ remove DICOM OpenNLP resource file.
- เพิ่ม x.SEC add DiNOQ encrypt / decrypt methods.
- เพิ่ม x.Sys add toLBangkokTimeValue2 method for show date format only Hours and Minute.
- ปรับ Fixed DynamoDB Client not found.
- ปรับ In MainServiceGate revise typeToExtension method for support more binary download extension.
- ปรับ Revised example class location..
- เพิ่ม Add new VertexAI example (not complete).
- ปรับ Revise activeListInMenu method in StringUtility for fixed base name problem..
- เพิ่ม In process add Queue Message and Job Scheduler on AWS services is SQS and EventBridge.

เวอร์ชั่น 3.28.0 : ปล่อย 31 พฤษภาคม 2567

- ปรับ queryWithMapAll add dmhash condition with fixed datamodel.
- ปรับ JSW in datetimepicker_th method add logic isValidate and addOnScript to process in finish.
- ปรับ Fixed SCMain in getProperty method for full package name id.
- ปรับ Ignore save for count in prgramloic name that contain 'WebPic'.
- เพิ่ม Add XOPT for coppy datas.
- ปรับ Update PlayWright to XBank Utility.
- เพิ่ม WebCryptionManager add methods Base32 and Base64 URL Safe.

เวอร์ชั่น 3.27.0 : ปล่อย 30 เมษายน 2567

- ปรับ Update code for JDK17 deprecated.
- เพิ่ม add more Line templates.
- ปรับ StringUtility in methods csvToStringArray and activeListInMenu add check input empty.

เวอร์ชั่น 3.26.0 : ปล่อย 31 มีนาคม 2567

- เพิ่ม CreatePipelineJobModelTuningSample add to support VertexAI request tune model.
- ปรับ Reduce not use resource files.
- ปรับ Update function covert between Double, Long and String and print to 2 digits format.
- ปรับ StringUtility deleted not use import.
- เพิ่ม Add support CORS.
- เพิ่ม StringUtility add doubledy for convert double with dynamic digit based on value.
- เพิ่ม SCIn add Session Remove methods.
- ปรับ LineUtility update method get line user information.
- เพิ่ม x.HTMLW in queryWithMapInXData, queryWithMapInXDataSorted update for support query with 8 parameters.
- เพิ่ม x.JSW in datetimepicker_th add support disable hours.
- เพิ่ม x.JWS in initSubTableWithAction add support Drug name that have % in name that will be can not sent in URL path.
- เพิ่ม x.HTMLW add more option on queryWithMapInXDataSorted.
- ปรับ Change x.SEC method user4lineid and userid4lineid for fixed DynamoDB query error.
- เพิ่ม SkyDataSkyDBSupport add query in 8 parameters.
- เพิ่ม All class SkyDataXXXXSupport add methods for query in 8 parameters.
- เพิ่ม In DinamoDBS3 add real logic for query in 8 parameters.
- เพิ่ม SCMainUtil add logic for user Property instead of Session Variable for Auto Redirect Sign-In.
- ปรับ Reduce war file size#2.

เวอร์ชั่น 3.25.0 : ปล่อย 29 กุมภาพันธ์ 2567

- เพิ่ม LineUtility add Line Card Service function
- ปรับ PDFUtility chang font from TH Sarabun to TH Sarabun Bold
- เพิ่ม SCIn add 3 reserve fields
- ปรับ StringUtility change how to create value in new way
- เพิ่ม StringUtility add method find word in Bracket and be for Bracket.
- เพิ่ม StringUtility add method activeListInMenu tp support how to generate active menu list.
- ปรับ x.Data change how to create new value with JDK 1.8 issue
- ปรับ x.DB in mergeString method add from 8 to 10 parameters
- เพิ่ม x.html.Div add method datainterval, dataride
- เพิ่ม x.HTMLW add method inputAllExtFile for upload all file in auto field and revise buildDataTable method for data sorting
- เพิ่ม x.JSW in openModalSubTable method add auto change value and check duplicate when add new drug
- ปรับ x.Sort change method with JDK 1.8 problem
- เพิ่ม x.Sys add method to split day, month and year in Date format
- เพิ่ม x.Th add method colspan.
- ปรับ x.HTMLW in mainMenu method for support no menu display.
- เพิ่ม XData add how to create new value with JDK1.8 problem issue.
- ปรับ Reduce war file size.

เวอร์ชั่น 3.24.0 : ปล่อย 31 มกราคม 2567

- เพิ่ม Java class for support deploy on Tomcat 10 that change javax.xxxx to jakarta.xxx
- เพิ่ม SCMain to support count and daily count.
- เพิ่ม download method in x.A
- เพิ่ม autoinput inputAllFile to x.XHTMW
- ปรับ Improve x.Plan and x.Role add method with direct load instead of query
- ปรับ improve sorting process with Common Lang and Google Guava libs.
- ปรับ Facebook Java SDK
- เพิ่ม new Java class for support deploy on Tomcat 10 that change javax.xxxx to jakarta.xxx
- เพิ่ม getProperty with application name in SCMain
- เพิ่ม program logic count and daily count for usage statistic in SCMainUtil
- เพิ่ม In MainServiceGate add count and daily to scmain standard object

เวอร์ชั่น 3.23.0 : ปล่อย 31 ธันวาคม 2566

- เพิ่ม example pdf file 01.pdf
- ปรับ not use text in text result of function speechToTextTHV2, speechToTextTH
- เพิ่ม getFollower method to LineUtility for list all users in LineOA
- เพิ่ม pdfToImage method to PDFUtility
- เพิ่ม simple example to use Google BigQuery from Java client.
- เพิ่ม pdfToImage to PDFUtility.
- ปรับ API version in FacebookMessengerUtility for Facebook Messenger
- ปรับ Facebook Java SDK
- เพิ่ม getFollower method in LineUtility for get LineOA friend ID.
- เพิ่ม Maven libs and example file for support DICOM file operation.
- เพิ่ม initSubTableWithAction method in x.JSW for add action link to tables.
- เพิ่ม method in x.SEC for get user id from line id.
- เพิ่ม x.DICOM for support DICOM file operation.
- ปรับ Update to use OpenJDK17.
- เพิ่ม new Java class and Maven lib for support deploy on Tomcat 10.

เวอร์ชั่น 3.22.0 : ปล่อย 30 พฤศจิกายน 2566

- เพิ่ม more method in scmain for get System Property.
- เพิ่ม dayBetween to DateTimeUtil for count date between 2 dates
- เพิ่ม Appointment Card Line template.
- เพิ่ม method genTemplateWithReplaceImage to PDFUtility for gen pdf template with image.
- เพิ่ม method genTemplateWithReplace2Image to PDFUtility for gen pdf template with 2 images.
- เพิ่ม logic to function mergeString in x.DB for update from 6 loop variables to 8 loop variables
- เพิ่ม x.Marquee tag support
- เพิ่ม Separate label menu in mainMenu for support 2 line
- เพิ่ม logic totalPriceSum to initSubTable.
- เพิ่ม auto calculation method initSubTable in x.JSW.


เวอร์ชั่น 3.21.0 : ปล่อย 31 ตุลาคม 2566

- เพิ่ม x.HTMLW.tabBodyOpen for support new tab style.
- เพิ่ม x.VertexAI for support Google VertexAI.
- ปรับ Remove and delete not use Libs and file.
- เพิ่ม x.HTMLW to support 2 language
- เพิ่ม Menu add logo link and 2level app name.
- เพิ่ม x.Running add auto reset by config days.
- เพิ่ม x.Message for manage Line Message JSon format เช่น convert to XData, addMessage to add new content to Line Message JSon format.
- เพิ่ม x.Random for random string and number generation in define length.
- แก้ปัญหา TextResource error with null value.
- ปรับ use Database load instead of query scan in SkyLogicSystemMainServiceGate.
- เพิ่ม function for support User encryption ID type2 that remove special character.
- แก้ปัญหา Google Bard Libs error and create Google VertexAIUtility for use Google VertexAI.
- ปรับ Remove DJL to separate project and remove unuse files and libs.
- เพิ่ม SCIn add appFontSize1-3 for font size customizable.
- เพิ่ม SCIn add appName to support 2 language
- ปรับ IEUtility fixed type permission issue.
- เพิ่ม GoogleUtility add textToSpeechFileCloudTH for generate mp3 speech on cloud storage (S3).
- เพิ่ม Maven lib for check audio length and method in VideoUtility.
- เพิ่ม RandomUtility for create random string and number.
- เพิ่ม Google VertexAI Generative Advice method.
- เพิ่ม method analyzeEntitiesNLP to GoogleUtility.
- เพิ่ม google-cloud-language to Maven POM file.



เวอร์ชั่น 3.20.0 : ปล่อย 30 กันยายน 2566

- เพิ่ม Line Message Template สำหรับ queue process.
- เพิ่ม ลงใน SCIn และ mForm class โดยเพิ่ม function เพื่อใช้ในการทำ post submit process.
- เพิ่ม StringUtility function jsonAtoCodeString สำหรับ convert json array เป็น string ในกระบวนการเข้ารหัส.
- แก้ปัญหา Fixed bug not use DataModel in admin console.
- เพิ่ม DateTimeUtil add function changtime.
- ปรับแก้ Gen pdf remove editable input.
- เพิ่ม SCIn add menus parameter, and add Sarabun fonts.
- เพิ่ม In UserRole model add iconurl for support auto set favicon each project.
- เพิ่ม x.A add datatab method, x.Div add datatab, datavalue, datatext methods.
- เพิ่ม x.HTMLW add inputTextUnit, inputRawFile, inputDropdown, inputSpreadSheet, inputSubTable, tabHeader, tabBodyOpen, tabBodyClose for new many widgets.
- เพิ่ม x.JSW add initDropdonw, initSpreadSheet, initSubTable, formvalidSpreadSheet, initTab.
- เพิ่ม x.Running add withPattern method for simple running generator. x.Select add multiple method.
- เพิ่ม In mergeStringDo and mergeString add support fake id.
- เพิ่ม x.HTMLW add inputXText for show any selection choice for inputtext, Add more radio input option.
- เพิ่ม buildDataTable and buildDataTableTH support data sorting.
- เพิ่ม Separate menu to stdWizardBoxMenu.java, initSubTable add first column, add initXText, in Sort add support empty data.
 - เพิ่ม Add Sarabun fonts.



เวอร์ชั่น 3.19.0 : ปล่อย 31 สิงหาคม 2566

- เพิ่ม Add x.ZarZam file convertor online.
- เพิ่ม Speech to Text version2.
- เพิ่ม getBody method ลงใน SCMain.
- ปรับแยก Line flex template ไปที่ไฟล์ LineTemplate.
- เพิ่ม method สำหรับดึงไฟล์จาก Line content.
- เพิ่ม delete method ลงใน x.ZamZar file convertor.
- แก้ปัญหา x.Role เมื่อมีการส่งค่าว่างเข้ามา.
 - เพิ่ม x.ZamZar for Cloud file convertor.



เวอร์ชั่น 3.18.0 : ปล่อย 31 กรกฎาคม 2566

- เพิ่ม SCIn parameters appName, appIcon, appURL, appRight, appColor1, appColor2, appColor3 สำหรับการแสดงเมนูแอปแบบใหม่
- เพิ่ม StringUtility method fixedLongToString สำหรับใช้เพื่อการ generate fixed length number.
- เพิ่ม NumberFormatUtility method formateSTD พิมพ์ตัวเลขตาม standard format.
- เพิ่ม Google Bard and VertexAI สำหรับใช้งาน GenerativeAI.
- เพิ่ม เครื่องมือใหม่สำหรับ ติดตั้ง environment and import - export projects.
- เพิ่ม เพื่อให้สามารถสร้างไฟล์ Binary ให้สามารถปรับเปลี่ยนในแต่ละ environment ได้ง่าย.
- แก้ปัญหา จะเกิด error ขึ้นเมื่อค่าใน Data Model มีค่าว่าง.
- เพิ่ม x.HTMLW method findCollapsButton สำหรับใส่ค่า collabID parameter,
- ปรับ buildSearchFormInXData สำหรับ fix format และ เพิ่ม input data style.
- เพิ่ม x.JSW method datetimepicker สำหรับกำหนดประเภทของ Date Picker.
- เพิ่ม x.Bard รองรับการใช้งาน Google Bard Chat.
 - เพิ่ม x.AIP (AI Platform) รองรับการใช้งาน Google Vertec AI GenerativeAI framework.



เวอร์ชั่น 3.17.0 : ปล่อย 30 มิถุนายน 2566

- ปรับ : DateTimeUtil change base pattern to dd/MM/yyyy and time HH:mm:ss
- เพิ่ม : Method longToDate check not zero
- เพิ่ม : DateTimeUtil add method strToLong, nowLDateTime, nowDateTime, beginOfDay, endOfDay, addLBuddhist, subtractLBuddhist, addBuddhist, subtractBuddhist, isBuddhist, addLDate, subtractLDate, nextDateTime, beginNextLDateTime, endNextLDateTime, previousDateTime, beginPreviousLDateTime, endPreviousLDateTime, currentDateTimeForCalendar, currentDateTimeForCalendarBuddhist, currentDateTimeForCalendar, currentDateTimeForCalendarBuddhist
- เพิ่ม : more DJL example
- ปรับ : StringUtility add method findReplaceWithPatternInPattern for create url follow pattern.
- เพิ่ม : SCIn add parameters data4 - data9, subTitle and menus array.
- เพิ่ม : x.Date change base Date pattern of smartSkyDataCreator and smartSkyDataCreatorMultipart to dd/MM/yyyy HH:mm:ss
- เพิ่ม : x.HTMLW change inputDate by change to use toLUTC7DateValue, queryWithMap add untilyesterday, intomorrow, intoday
- ปรับ : x.JSW change datepicker pattern to dd/MM/yyyy
- เพิ่ม : datetimepicker_th add more parameter control disabledHours disabledDates disabledDaysOfWeek startMode format type date
- เพิ่ม : x.LineUtility add idToID
- เพิ่ม : check not zero of toLTimeValue, toLSingaporeTimeValue, toLSingaporeTimeValue, toLBangkokTimeValue, toLUTC7TimeValue, toLBangkokTimeValue, toLUTC7TimeValue, toLCalendarDateTimeValue, toLDateTimeValueTH, toLDateTimeValue, toLDateTimeValue, toLBangkokDateValue, toLUTC7DateValue, toLDateValue, toLDateValue.
- ปรับ : x.html.X fixed half open issue
- เพิ่ม : add x.User for user ckecking
- เพิ่ม : x.DB add mergeStringDo for create url follow pattern when auto gen search table
- เพิ่ม : x.HTMLW add buildSearchFormInXData, searchFormListDatasInXData, paramToMapInXData, queryWithMapInXData and update buildDataTable, buildDataTableTH for improve search table auto generate.
- เพิ่ม : x.JSW add setSearchFieldValueInXData for improve search table auto generate
- เพิ่ม : add x.UData class for keep all value in single object
- ปรับ : Update SkyDataDynamoDBS3Support for exist and not exist XData query parameter comparison
- ปรับ : Update pom.xml for exclude onnxruntime to reduce .WAR size



เวอร์ชั่น 3.16.0 : ปล่อย 31 พฤษภาคม 2566

- ปรับ : ช่องทางการเชื่อมต่อ ChatGPT ให้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ได้
- เพิ่ม : กระบวนการใส่ความรู้ให้ ChatGPT และทำ ChatGPT เพื่อใช้กับข้อมูลขององค์กร
- เพิ่ม : การใช้งาน NLP ผ่าน BERT Model และเรียกใช้จาก DJL
- เพิ่ม : โปรเจ็คท์ใหม่ DiNOQ_AI เพื่อ deploy โค้ดที่เขียนบน DJL ไปบน AWS Beanstalk
- เพิ่ม : การรันใช้งาน AI Model ผ่าน Spring Boot 



เวอร์ชั่น 3.15.0 : ปล่อย 30 เมษายน 2566

- ปรับ : ให้ WebService Manager ให้สามารถถูกเรียกใช้จาก DiNOQ Jobs ได้
- เพิ่ม : ให้ DiNOQ Jobs สามารถสร้าง Job แบบใช้ครั้งเดียวได้
- เพิ่ม : ให้ DiNOQ Jobs สามารถส่ง Parameter ไปยัง URL ปลายทางได้
- เพิ่ม : Function เฉพาะ DiNOQ Encryption ลงใน CryptionManager
- เพิ่ม ฟังก์ชั่นในการรองรับการใช้งาน MessageQueue



เวอร์ชั่น 3.14.0 : ปล่อย 31 มีนาคม 2566

- ปรับ อัพเกรด Java JDK ไปที่เวอร์ชั่น JDK11 เพื่อแก้เรื่องสเถียรภาพ และมีการสนับสนุนยาวนานขึ้น
- ปรับ ไลบรารี่ของ DJL(Deep Java Learning) ให้สามารถใช้ฟังก์ชั่น AI ระดับสูง Smart NLP และ Generative AI ได้
- ปรับ แยก project module ที่ใช้เก็บค่าตั้งต้นโครงการ ทำให้สามารถแยกสภาพแวดล้อมสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ง่ายขึ้น
- เพิ่ม x.Running เพื่อเรียกใช้ในการสร้าง เรียกใช้งาน และรีเซต Running Number
- เพิ่ม การเรียกใช้ Google Meet API ให้สามารถสร้างห้องประชุมออนไลน์อัตโนมัติเพื่อใช้ในการทำ Video conferrence



เวอร์ชั่น 3.12.0 : ปล่อย 28 กุมภาพันธ์ 2566

- เพิ่ม ฟังก์ชันการเรียกใช้งาน OpenAI ChatGPT APIs ในแต่ละ Model เพื่อลดค่าใช้จ่าย.
- ปรับ : x.html.A tag for ให้สามารถใช้งานร่วมกับ FancyBox javascript ได้
- เพิ่ม : Library ในการเรียกใช้งาน Google Meet API เพื่ิอใช้ในการสร้างห้องประชุมแบบอัตโนมัติ
- เพิ่ม : ฟังก์ชันการทำ Running Number โดยเก็บข้อมูลไว้ใน DataModel



เวอร์ชั่น 3.11.0 : ปล่อย 29 มกราคม 2566

- แก้ปัญหา Load in project และปรับความเร็วให้ทำงานเร็วขึ้น.
- แก้ปัญหา User ID ที่ใช้ใน DataModel แบบ Pool จะถูกเขียนทับ ถ้ามีการใช้งานมากว่า 2 DayaModel
- แก้ปัญหา Load Any Project ช้า ปรับให้ใช้ไม่เกิน 3 วินาที
- แก้ปัญหา Create new programLogic ให้ทำงานเร็วขึ้น และสเถียรขึ้น
- ปรับ การใช้งาน Chart.JS เป็นเวอร์ชั่นใหม่ 4.5.x
- เพิ่ม การเรียกใช้งาน NFT และ DeFi APIs และนำข้อมูลมาสร้างเป็นกราฟข้อมูล
- เพิ่ม ฟังก์ชันการเรียกใช้งาน OpenAI ChatGPT APIs เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะในแบบต่างๆ



เวอร์ชั่น 3.10.0 (DiNOQ PR1) : ปล่อย 29 ธันวาคม 2565

- เพิ่ม ออกแบบและกำหนดขอบเขตชุดมินิแอพไอเฮ้ลท์(iHealth MiniApps).
- เพิ่ม สร้าง Data Model ชุดมินิแอพไอเฮ้ลท์
- เพิ่ม สร้าง UI ชุดมินิแอพไอเฮ้ลท์
- เพิ่ม เฟรมเวิร์ก OpenAI ต่อใช้งานบริการ ChatGPT-3
- ปรับ อัพเดตซอร์สโค้ดเฟรมเวิร์กพื้นฐาน เป็นเวอร์ชั่น 2.0.0
- ปรับ บริการ DiNOQ Cloud สู่สถานะพร้อมบริการสาธารณะ (Production Release 1, DiNOQ Cloud PR1)



เวอร์ชั่น 3.9.4 : ปล่อย 30 พฤศจิกายน 2565

- ปรับ แก้ปัญหาหน้าหลัก (Main) ไม่สามารถแสดงข้อมูลครบทั้งหมด.
- เพิ่ม ไอเฮ้ลท์ ชุดมินิแอพเพื่องานด้านสุขภาพ
- เพิ่ม ไอคอมเมอร์ส ชุดมินิแอพเพื่องานด้านการค้าขาย
- เพิ่ม เฟรมเวิร์กด้าน AI ตัว DJL(Deep Java Library)เพื่อการใช้งานด้าน AI แบบธุรกิจขนาดใหญ่
- ปรับ FomainticUI เวอร์ชั่น 2.9.0
- ปรับ แก้ไขการแสดงฟังก์ชันการแสดง DateTime ของ FomainticUI เวอร์ชั่น 2.9.0



เวอร์ชั่น 3.9.3 : ปล่อย 31 ตุลาคม 2565

- ปรับ อัพเกรต Java SDK เป็นเวอร์ชั่น 17 ทั้งพัฒนา และรันไทม์.
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพอีคอมเมอร์ส
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพเว็บไซต์ หรือเซลเพจ
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพดิจิตอลการ์ด
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพบริการรับส่งผู้สูงอายุ
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพเก็บข้อมูลออนไลน์
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพการลาพนักงาน
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพโซเชี่ยลคอมเมอร์ส
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพจองคิวออนไลน์
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพโซเชี่ยลแชร์มาร์เก็ตติ้ง
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพตรวจเลือดออนไลน์
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพการโหวดประชุมออนไลน์
- เพิ่ม ตัวอย่างมินิแอพการเรียนการสอนออนไลน์



เวอร์ชั่น 3.9.2 : ปล่อย 30 กันยายน 2565

- ปรับ โปรแกรมลอจิกแต่ละตัวให้สามารถนับจำนวนการเรียกใช้ได้.
- ปรับ แก้ปัญหาการเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ในดาต้าโมเดล ฟิลด์ Number ต้องมีค่า
- เพิ่ม ให้ DataModel และ Field สามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดได้ (Description)
- เพิ่ม รายงานแสดง DataModel ใน Project
- เพิ่ม ฟังก์ชั่น hashint ใน StringUtility
- เพิ่ม ฟังก์ชั่น Text to Speech ภาษาไทย
- เพิ่ม widget สำหรับการใส่ข้อมูลด้วยเสียง InputVoice
- เพิ่ม widget ที่ใช้ในหน้าค้นหาสินค้า filter2Input1, filter2Input1, filter3Input1, filter4Input1, filter5Input1, tworowfilter5Input1.
- เพิ่ม widget แสดงตัวเลือกจังหวัดในประเทศไทย.
- เพิ่ม ฟังก์ชันการแสดงเวลาโดยระบุ TimeZone เช่น toLSingaporeTimeValue, toLBangkokTimeValue.
- ปรับ การทำงานการกำหนดค่าสิทธิ์ JSonRole ให้ทำงานได้เร็วขึ้น.



เวอร์ชั่น 3.9.1 : ปล่อย 31 สิงหาคม 2565

- ปรับ Website template ทั้งหมดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดทั้งหมดกว่า 100 เทมเพลต.
- กำหนดเป้าหมายการสร้าง Health MiniApps
- กำหนดเป้าหมายการสร้าง ERP MiniApps
- กำหนดเป้าหมายการสร้าง Accounts MiniApps
- กำหนดเป้าหมายการสร้าง HR MiniApps
- กำหนดเป้าหมายการสร้าง Sale MiniApps
- กำหนดเป้าหมายการสร้าง Marketing MiniApps
- เพิ่ม ฟังก์ชันตัวนับสถิติการใช้งาน โปรแกรมลอจิก.
- เพิ่ม Slide Widget.



เวอร์ชั่น 3.9 : ปล่อย 29 กรกฎาคม 2565

- ปรับ CloudflareUtility เปลี่ยนโดเมนสนับสนุนจาก dinoq.io ไปเป็น dinoq.net.
- เพิ่ม CSVUtility ให้สามารถทำการ import CSV ไฟล์ได้
- เพิ่ม DateTimeUtil ฟังก์ชัน get DateTime Singapore และ Bangkok.
- เพิ่ม เครื่องมือ KakaoUtility, LinkedInUtility, SkyDBUtility, ZoomUtility, add TikTokUtility, TwitterUtility.
- เพิ่ม StringUtility ฟังก์ชัน a1, a2, a3 สำหรับเรียกข้อมูลใน array ตามตำแหน่ง.
- เพิ่ม SkySystemProperties สำหรับ social sign-on properties
- เพิ่ม WebServiceManager ฟังก์ชัน httpPostMethodXMLUTF8.
- เพิ่ม HTMLW ฟังก์ชัน inputVoice, filter2Input1, filter2Input1, filter3Input1, filter4Input1, filter5Input1, tworowfilter5Input1, csv_th_provinces.
- เพิ่ม JSW add ฟังก์ชัน xfilter_reserv1changecb, xfilter_reserv2changecb, xfilter_reserv3changecb, fn_reload_params_callback, onclick_reload_params, onclick_reset_params, and add properties reserv1, reserv2, reserv3, imageGalleryAuto, initVoiceInput, initFilePond.
- เพิ่ม เครื่องมือ X Library ดังนี้ x.LinkedIn, x.SkyDB, x.TikTok, x.Twitter, x.Zoom.
- เพิ่ม x.Sys ฟังก์ชัน toLSingaporeTimeValue, toLBangkokTimeValue.
- เพิ่ม userprofile data model ด้วยฟิลล์ข้อมูล zoomid, twitterid, tiktokid, linkedinid.



เวอร์ชั่น 3.8.2 : ปล่อย 2 มิถุนายน 2565

- เพิ่ม ฟังก์ชันการเรียกใช้งาน NLP ภาษาไทย ให้สามารถใช้ได้กับ HTTP protocol ที่ถูกบีบอัดด้วยฟังก์ชัน Zip
- เพิ่ม ฟังก์ชันการทำงาน Text to Speech(TTS) ที่สามารถทำงานได้ทั้งบนแอพ และบนบราวส์เซอร์ โดยใช้ Speech API
- เพิ่ม ฟังก์ชันการทำงาน Voice Recognition ที่สามารถทำงานได้ทั้งบนแอพ และบนบราวส์เซอร์ โดยใช้ Speech API
- เพิ่ม Widget การรับข้อความเสียง และทำการแปลงเป็นตัวหนังสือ
- เพิ่ม ฟังก์ชันการทำงานแปลงข้อความจากหน้าเว็บให้เป็นเสียงพูดเอไอด้วย TTS
- เพิ่ม ความสามารถในการสร้างผู้ช่วยเอไอเสมือนจริง ทั้งในแบบ 2มิติ และ 3มิติ
- เพิ่ม ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้ในแบบฟรี และแบบเสียเงิน



เวอร์ชั่น 3.8.1 : ปล่อย 9 พฤษภาคม 2565

- เพิ่ม ฟังก์ชันการแปลภาษาจากเว็บไซต์ สามารถเลือกจัดการข้อความได้
- เพิ่ม จัดทำเอกสารสอนการใช้งานไดโนคิวคลาวด์โอเอสในส่วน Essential Course สำหรับ ไดโนคิว อะคาเดมี
- เพิ่ม XForm template ในหมวดหมู่ แบบฟอร์มข้อตกลง(Agreement Forms)
- เพิ่ม XForm template ในหมวดหมู่ แบบฟอร์มใบสมัคร(Application Forms)
- เพิ่ม XForm template ในหมวดหมู่ แบบฟอร์มการนัดหมาย(Appointment Forms)
- เพิ่ม XForm template ในหมวดหมู่ แบบฟอร์มการจอง(Booking Forms)



เวอร์ชั่น 3.8 : ปล่อย 4 เมษายน 2565

- ปรับ ฟังก์ชันการเรียกใช้งาน NLP ภาษาไทยให้ทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น รองรับการทำงานพร้อมกันจำนวนมากได้
- เพิ่ม ฟังก์ชั่นอัจฉริยะในการตรวจสอบสลิปโอนเงิน โดยใช้ AI ว่ามีความถูกต้องตามรายการหรือไม่
- เพิ่ม widget CheckBox ลงใน XForm
- เพิ่ม widget SignaturePad ลงใน XForm
- เพิ่ม กลุ่มมินิแอพ สำหรับ Smart City
- เพิ่ม กลุ่มมินิแอพ สำหรับ Government
- เพิ่ม กลุ่มมินิแอพ สำหรับ Politics
- เพิ่ม กลุ่มมินิแอพ สำหรับ Sale
- เพิ่ม กลุ่มมินิแอพ สำหรับ HR
- เพิ่ม กลุ่มมินิแอพ สำหรับ Finance
- เพิ่ม กลุ่ม XForm เพื่อพัฒนาฟอร์มสำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย
- เพิ่ม กลุ่ม Mobile สำหรับโครงการเปิดเผยซอร์สโค้ดการพัฒนา Mobile Webview เชื่อมต่อกับ CloudOS
- เพิ่ม กลุ่ม IoT สำหรับโครงการเปิดเผยซอร์สโค้ดการพัฒนาอุปกร์ IoT เชื่อมต่อกับ CloudOS



เวอร์ชั่น 3.7 : ปล่อย 29 กุมภาพันธ์ 2565

- ปรับ Role Data Model เพื่อรองรับการตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้งาน Data Model ในซอร์สโค้ด ProgramLogic
- เพิ่ม ฟังก์ชั่นในการตรวจสอบไฟล์ CSV และ ฟังก์ชันการค้นหาการใช้งาน Data Model ในซอร์สโค้ด
- เพิ่ม รองรับการใช้งานมินิแอพในรูปแบบใหม่ๆในอนาคต
- ปรับ เอกสารคู่มือการใช้งานต่างๆให้เป็นข้อมูลล่าสุด
- ปรับ คอนเซปการออกแบบ และใช้งานมินิแอพให้สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนตามธุรกิจ
- เพิ่มมินิแอพสำหรับงานด้านการเกษตร
- เปิด DiNOQ Academy เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้งาน DiNOQ CloudOS
- จัดทำเอกสาร และคอร์สการเรียนรู้ DiNOQ CloudOS โดยแบ่งเป็น Essencial, Advance และ Expert
- เพิ่มตัวอย่างการใช้งานมินิแอพที่เกิดจากการออกแบบกับงานลูกค้าจริง
- ปรับการใช้งานการเข้าถึงทรัพยากรณ์ของแพลตฟอร์มได้รวดเร็วยิ่งขึ้น



เวอร์ชั่น 3.6 : ปล่อย 4 กุมภาพันธ์ 2565

- ปรับใหญ่เพื่อรองรับนักพัฒนาทั่วไป เพื่อรองรับนักพัฒนาจำนวนมากๆ เข้ามาใช้งาน
- เพิ่ม Twitter API เพื่อใช้ในงานการทำการล็อกอินใช้งานจาก Twitter
- เพิ่ม รองรับการใช้งานหลายๆภาษาหลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานแพลตฟอร์มหลายๆประเทศ
- ปรับ wizardMenu ให้รองรับการใช้งานหลายๆภาษา
- ปรับ รูปแบบข้อมูลโครงการ ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลโปรแกรมลอจิก ให้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว และรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
- เพิ่มฟิลด์ permanent ลงใน CustomDataModel เพื่อรองรับการทำงานแบบข้อมูลชั่วคราว ทำการลบเทเบิ้ลข้อมูลในถังข้อมูลทิ้ง
- เพิ่มฟิลด์ prologics ลงใน UserRole DataModel เพื่อรองรับการใช้งานจากผู้ใช้จำนวนมาก
- ทำรายงานระบบสำหรับรายละเอียดการใช้งานข้อมูล VirtualHost, Role, Userม Project, TextResource, SystemProperty, ProLogic
- เพิ่มโปรแกรมเพื่อปรับโครงสร้างข้อมูล และไมเกรดข้อมูลเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมาก
- ลดขนาดข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการของแพลตฟอร์มลดลง 40% - 80%



เวอร์ชั่น 3.5 : ปล่อย 19 มกราคม 2565

- ปรับ KeyManager ให้เสถียรขึ้น และรองรับความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการปรับตัวเลขเวอร์ชั่นของ BouncyCastle library
- ปรับ การ Login บน Facebook เป็นแบบ OAuth2.0 บน Server Side script เพื่อทำให้เกิด Auto Sign-In บน Facebook, MSG app
- เพิ่ม FacebookMessengerUtility สำหรับ x.FBMsg เพื่อใช้ในการทำ Facebook Message
- ปรับ การ Login บน Google เป็นแบบ OAuth2.0 บน Server Side script เพื่อทำให้เกิด Auto Sign-In บน GMail, Youtube app
- เพิ่ท การทำงาน DynamoDB query and pagination และสร้างลอจิกเพื่อทำงาน Data Migration Operation
- เพิ่ม x.Google สำหรับ Google Auto Signon และ อื่นๆ
- ปรับ x.Sec สำหรับ ทำ Blockchain Encryption Opeartion
- ปรับ x.Sys เพิ่ม UUID method
- ปรับ x.Web เพิ่ม useForm method เพื่อ ทำการตรวจสอบว่ากำลังใช้ browser อยู่ใน App ตัวใหน เช่น Facebook-Line-Youtube



เวอร์ชั่น 3.2 : ปล่อย 5 พฤศจิกายน 2564

- ปรับ: ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มโครงการได้ไม่จำกัด จากเดิมที่จำกัดไว้ 99 โครงการ
- เพิ่ม: ฟังก์ชันการแปลง Double Quote เป็น Single Quote ใน CSV ไฟล์ ด้วย csvAddSQuote ใน StringUtility
- เพิ่ม: x.Cline ในการทำ Line notification ไปยัง Line OA ของผู้ประกอบการ
- เพิ่ม: ฟังก์ชันพื้นฐานการทำ Blockchain ในส่วนการทำ Chain Transaction และ Wallet encryption
- เพิ่ม: ฟังก์ชันใน LineUtility เพื่อทำการสนับสนุนการทำ Digital Card
- เพิ่ม: x.QWallet เพื่อใช้ในการจัดการ Public และ Private Key ของผู้ใช้งาน



เวอร์ชั่น 3.1 : ปล่อย 5 กันยายน 2564

- ปรับ: เพิ่มความเร็วในการเข้าถึงไฟล์รูปภาพของแอพเทมเพลตหน้าร้านค้าจากการใช้งาน cloud storage
- เพิ่ม: ฟังก์ชันการเรียกใช้ HTTP WebService ใน x.WS library
- เพิ่ม: ฟังก์ชันการประมวลผลรูปภาพ x.IMG librarry
- ปรับ: จำนวนโครงการต่อคนได้สูงสุดที่ 99 โครงการ
- เพิ่ม: การแสดงไฟล์โดยการใช้ลิ้งค์จากที่มีแค่การฝังรูปภาพลงใน HTML เพื่อเพิ่มความเร็วในการแสดงผล
- เพิ่ม: ความสามารถในการแสดงผล Image Gallery Slider
- เพิ่ม: ฟังก์ชัน data-src และ data-thumb ใน x.Li lib
- เพิ่ม: x.Sys เพิ่มการสนับสนุน QDN
- เพิ่ม: แอพเทมเพลต FoodSuite ลงใน DiNOQ AppMarket
- เพิ่ม: แอพเทมเพลต ProductSuite ลงใน DiNOQ AppMarket
- เพิ่ม: แอพเทมเพลต ServiceSuite ลงใน DiNOQ AppMarket
- เพิ่ม: แอพเทมเพลต FoodRiderSuite ลงใน DiNOQ AppMarket
- เพิ่ม: แอพเทมเพลต ServiceRiderSuite ลงใน DiNOQ AppMarket
- เพิ่ม: แอพเทมเพลต SalePage ลงใน DiNOQ AppMarket
- เพิ่ม: แอพเทมเพลต WebSite ลงใน DiNOQ AppMarket
- เพิ่ม: แอพเทมเพลต Digital Card ลงใน DiNOQ AppMarket



เวอร์ชั่น 3.0 : ปล่อย 11 กรกฎาคม 2564

- เพิ่ม: ให้สามารถใช้ Twilio SMS ได้ง่ายขึ้นผ่าน x APIs
- เพิ่ม: Datatype convert library
- เพิ่ม: ให้สามารถเชื่อมต่อไปยัง slack ได้
- เพิ่ม: ความสามารถในการเชื่อมต่อเรียกใช้งาน Google Cloud storage
- เพิ่ม: ฟังก์ชันวัดระยะทางลงใน GPS library
- ปรับ: update Maven POM สำหรับการแก้ปัญหา bouncycastle lib version ที่ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้
- เพิ่ม: AppleUtility สำหรับการทำ Apple Signin
- เพิ่ม: add data2 data3 url url2 url3 title ลงใน SCIn เพื่อให้สามารถกำหนดรูปแบบมาตรฐานในการพัฒนาโค้ด DiNOQ 2S ได้
- เพิ่ม: การทำงานในการตรวจสอบสิทธิ์ในการ redirect ยังหน้าที่มีการตรวจสอบสถานะการใช้งาน ลงใน SCMainUtil
- ปรับ: UserProfileDAO สำหรับการเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ ให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้มากๆได้
- เพิ่ม: add vhidden in Input Field
- ปรับ: user name input parameter for wiardboxmenu and Get User from Customer Table to x.SEC.
- ปรับ: x.HTMLW add link button update wizard menu
- ปรับ: x.JSW เพื่อให้สามารถบันทึกสถานะของ DataTable ที่ถูกเรียกใช้งานไว้ เมื่อกลับมายังหน้าเดิม สถานะเดิมก็ยังจะคงอยู่.
- แก้ปัญหา: add x.NumF for number formate
- เพิ่ม: userid4DataTable ลงใน x.SEC เพื่อใช้ในการดึงชื่อผู้ใช้จากถังข้อมูลลูกค้า.
- เพิ่ม: x.Sys ให้สามารถเรียกฟังก์ชัน getTarget ในกรณีที่ส่งค่าปลายทางแบบไม่เข้ารหัสมาให้.



เวอร์ชั่น 2.9 : ปล่อย 10 มิถุนายน 2564

- เพิ่ม: ฟังก์ชันการยืนยันตัวตนผ่าน DiNOQ XAccount ด้วยใบหน้า และ Passcode 6 หลัก
- เพิ่ม: โมดูลย่อย DiNOQ Cognitive เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบ NLP, Face Recognition, OCR, Image Processing ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning Platform
- เพิ่ม: โมดูลย่อย DiNOQ WebRTC เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบ Video and Voice Call ด้วยเทคโนโลยี Web RTC
- เพิ่ม: โมดูลย่อย DiNOQ Blockchain เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบ Crypto Currency ด้วยเทคโนโลยี Web Blockchain
- เพิ่ม: x.IMG APIs สำหรับประมวลผลภาพที่ซับซ้อนด้วย Deep Learning
- เพิ่ม: x.AFIS APIs สำหรับระบบเปรียบเทียบ และระบุ ภาพลายนิ้วมือ
- เพิ่ม: x.TS APIs สำหรับเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาบน TensorFlow
- เพิ่ม: x.Serach APIs สำหรับเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาบน Text Search Engine
- เพิ่ม: x.Face APIs สำหรับระบบเปรียบเทียบ และระบุใบหน้า
- เพิ่ม: x.NLP APIs สำหรับเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาบน OpenNLP
- เพิ่ม: ให้ x.SMS ผ่านช่องทางของ TWilio APIs
- เพิ่ม: ให้ x.GPS สำหรับเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาระบบโดยใช้ Location Service
- ปรับ: mathod สำหรับ tag A and Button ในการทำ Card Sorting และเพ่ิม miniSorting mathod ใน HTMLW และ JSW สำหรับสนับสนุน Card Sorting.
- ปรับ: การอัพเดตอัตโนมัติบน XData เพื่อทำการบันทึก default fields ใน mathod Save.
- ปรับ: ชื่อของ UIType ให้เป็นชื่อแบบสั้น
- ปรับ: ฟังก์ชัน add readonly feature and add field color for requir, readonly ลงใน Button Tag.
- แก้ปัญหา: การที่ WizardMenu ในการแสดงผลไม่ถูกต้อง
- เพิ่ม: x.WS for web service utility และแก้ปัญหา x.Html.Hr() tag ไม่ทำการแสดงผล.
- เพิ่ม: Video แทกสำหรับแสดงผลบนเว็บ.
- ปรับ: อัพเดต x.Sys สำหรับ DateTime โดยเพิ่ม formate และ locale parameters.
- ปรับ x.JSW สำหรับ DateTimePicker ที่สามารถรับพารามิเตอร์ได้มากขึ้น.
- ปรับ: ให้ Smart XData สามารถทำงานร่วมกับ system field (creationTime, creationBy, lastupdateTime, lastupdateBy) ได้.
- ปรับ: ให้ Javascritpt DataTable สามารถใช้ภาษาไทยได้.



เวอร์ชั่น 2.7 : ปล่อย 3 พฤษภาคม 2564

- ปรับ: ฟังก์ชันการตรวจสอบภาษาที่ใช้งานจากบราวเซอร์
- เพิ่ม: ฟังก์ชันการทำงานให้สามารถใช้ Content Editor ได้สูงสุดที่ 6
- เพิ่ม: Double และ Float format ให้สามารถใช้กับ DataTable ได้
- เพิ่ม: ตัวสร้างเมนู WizradMenu แบบใหม่สำหรับหน้า CRUD
- เพิ่ม: Method ให้สามารถรองรับการใช้งาน 4 Radio Button ได้
- เพิ่ม: Method ในการแปลง Website เป็นภาพให้มีตัวเลือกการใช้งานมากขึ้น
- ปรับ: ฟังก์ชันในการใช้งานร่วมกับ Line OA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปรับ: การใช้งานเรียกใช้ Web service ผ่าน HTTP Get หรือ Post
- เพิ่ม: Widget สำหรับใส่ค่าที่อยู่ ที่มีข้อมูลทุกจังหวัดในประเทศไทย
- แก้ปัญหา: เมนูการใช้งานหลักหายไปหลังจากปล่อยหน้าจอทิ้งไว้นานๆ
- เพิ่ม: Mini App สำหรับสถานการณ์โควิท19



เวอร์ชั่น 2.6 : ปล่อย 31 มีนาคม 2564

- ปรับ: ฟังก์ชันการทำงาน JSon Parser ที่ x.JO ให้เร็วขึ้น
-
เพิ่ม: ฟังก์ชันการทำงาน JSon Editor Form
- เพิ่ม: ให้ปุ่มค้นหาทำการซ่อนเมื่ออยู่ใน Mobile
- เพิ่ม: Method ให้สามารถปรับ Menu icon ของ CKEditor ได้
- เพิ่ม:
Method ใน JSon Utility สำหรับทำ Multi Language
- เพิ่ม: ฟังก์ชัน ให้สามารถเรัยกใช้งาน AWS PinPoint ได้
- เพิ่ม: ฟังก์ชัน ให้สามารถเรัยกใช้งาน AWS Comprehence ได้
- เพิ่ม: Method เพื่อใช้ในการดึง Parameter จาก HTTP Get
- เพิ่ม: QMap เพื่อใช้ในการเรียกใช้งาน Google Map API
- แก้ปัญหา: การเข้าใช้จาก Line แล้วไม่สามารถเข้าใช้ได้
- แก้ปัญหา: หน้าจอของ Member WizardBox ไม่สามารถทำการ Save data ได้



เวอร์ชั่น 2.5 : ปล่อย 4 มีนาคม 2564

- ปรับ: การเข้าถึง System Resource Database ให้เร็วขึ้น
- ปรับ: ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ Program Logic ให้ทำงานได้เร็วขึ้น
- เพิ่ม: ทำการ Redirect ไปยังหน้า Login หากไม่มีสิทธิ์ใช้งาน
- เพิ่ม: ความสามารถของการ Query ใน XData ให้สามารถใช้ IN เหมือน SQL Command ได้
- เพิ่ม: เพิ่มคำสั่งใน XData ให้สามารถเลือก Like ว่าจะเป็นแบบ Contain หรือ BeginWith ได้
- เพิ่ม: Google OCR ให้สามารถอ่านค่า คำนำหน้า ในบัตรประชาชนได้
- เพิ่ม: เพิ่มคำสั่งตรวจสอบ Role แบบสั้นใน SCIn
- เพิ่ม: คำสั่ง userid() ใน SCIn เพื่อดึงค่า User ID
- เพิ่ม: คำสั่ง getS, getI, getL ใน MultiPartFromUtil
- เพิ่ม: คำสั่งในการใช้งาน Line Message
- เพิ่ม: ความสามารถของ User Profile ในการเก็บค่า Line ID, Facebook ID และ Google ID
- แก้ปัญหา: ในกรณีที่หลายๆ Social ID ใช้ e-mail ตัวเดียวกันแล้วใช้ไม่ได้
- แก้ปัญหา: User ของ Line ที่ไม่ได้ลงทะเบียน e-mail ไว้ แล้วจะใช้ไม่ได้
- แก้ปัญหา: บาง Field ใน Shopping Cart ใช้งานไม่ได้ทั้งใน Cookie และ Session
- เพิ่ม: Image template สำหรับ Image Input โชว์เมื่อไม่มีรูปภาพ
- เพิ่ม: การ click บนภาพเพื่อเปิดหน้าต่างอัพโหลด พร้อมทั้งโชว์ภาพใหม่ทันที่ที่ Upload
- เพิ่ม: simpleInputButton และ linkButton ลงใน HTMLW
- แก้ปัญหา: เรื่อง Time Zone เป็นของ Singapore ไม่ใช่ของ Bangkok
- แก้ปัญหา: เรื่อง วันที่ และ เวลา ไม่แสดงผลในหน้า Main
- แก้ปัญหา: เพิ่มคำสั่ง JavaScript DateTime Picker without Form Validation
- เพิ่ม: Update Sorting method
- เพิ่ม: Checkbox Widget
- เพิ่ม: SocialSignin method to x.Sys
- เพิ่ม: add fixed condition parameter to HTMLW queryWithMap



เวอร์ชั่น 2.1 : ปล่อย 30 มกราคม 2564

- เพิ่มความสามาถของ การเข้ารหัส AES256 และ RSA ให้สามารถใช้ได้กับเซอร์ฟเวอร์หลายๆตัวพร้อมกัน
- แก้ปัญหาเว็บเซอร์วิสแบบที่ต้องใช้ Header Authen ให้สามารถรองรับการเข้ารหัสได้
- เพิ่ม: x.QMap Libarry เพื่อให้รองรับการใช้งาน Google Map API
- อัพเดต: การเรียกใช้ตัวแปร Session ให้สามารถเรียกแบบคำสั่งสั้นๆได้
- อัพเดต: คำสั่ง OCR บัตรประชนให้รองรับข้อมูลมากขึ้น และเพิ่มความเม่นยำในการทำงาน
- แก้ปัญหา input widget มีปัญหาหากค่าที่ส่งเข้าไปเป็นค่าว่าง
- เพิ่ม: ให้ Editor Widget สามารถรองรับหลายๆ Editor ในหน้าเดียวได้
- อัพเดต: Image Input Widget ให้สามารถรองรับไฟล์รูปภาพหลายๆแบบได้
- อัพเดต: ให้ Image Widget สามารถแสดงภาพเมื่อทำการเปลี่ยนภาพได้ทันที
- แก้ปัญหา: ข้อมูลหน้า Main ไม่สามารถแสดงผลข้อมูลที่เป็นวันที่ได้
- เพิ่ม: ความสามารถในการรองรับหลายๆภาษาได้ในหน้า ProgramLogic เดียว



เวอร์ชั่น 2.0 : ปล่อย 29 ธันวาคม 2563

- เครื่องมือทำการ สร้างโค้ด(Generate Code) DiNOQ SS Language(SkyLogic Script) จาก HTML Code
- เพิ่ม: x.html Library เพื่อให้รองรับ Bootstrap Slider และ SemanticUI Widget
- เพิ่ม: x.Cart Libarry เพื่อให้รองรับการใช้งาน Shooping Cart ทั้งบน Cookie และ Session
- เพิ่ม: x.HTMLW เพื่อรองรับการสร้าง HTML Widget ตามมาตรฐาน DiNOQ App Template
- เพิ่ม: x.JSW เพื่อรองรับการสร้าง Java Script Widget ตามมาตรฐาน DiNOQ App Template
- เพิ่ม: x.CSSW เพื่อรองรับการสร้าง CSS Widget ตามมาตรฐาน DiNOQ App Template
- เพิ่ม: x.CRUD เพื่อรองรับการสร้าง หน้าจอ Create, Update และ Delate จาก Meta Data ของ Data Model
- ปรับ: แก้ไข การเข้ารหัสให้สามารถใช้ AES256, SHA2
- ปรับ: ขันตอนการ Login จาก Facebook และ Line ได้แบบไร้รอยต่อ
- แก้ปัญหา: การใช้งาน Cache แล้วเกิดปัญหาโดยการอัพเกรด Cache Server และ สร้าง Cache Sever Load Balance



เวอร์ชั่น 1.4.2 : ปล่อย 31 ตุลาคม 2563

- เพิ่ม: method ใน x.html.Div เพื่อให้รองรับ HTML Area
- เพิ่ม: method ใน x.html.Div และ Li เพื่อให้รองรับ Bootstrap Slider
- เพิ่ม: method ใน x.Session เพื่อให้รองรับการใช้งาน Session
- เพิ่ม: ความสามารถในการเพิ่ม ลบ Doamin ในโครงการ
- ปรับ: แก้ไข ขนาดไฟล์อัพโหลดสูงสุดที่ 10M
- ปรับ: แก้ไข การสร้างโครงการใหม่แบบ หลายๆโครงการในครั้งเดียว
- แก้ปัญหา: ไอคอนของโปรแกรม และโครงการไม่สามารถแสดงผลได้



เวอร์ชั่น 1.4.1 : ปล่อย 30 กันยายน 2563

- เพิ่ม: ความสามารถในการเข้าใช้ระบบผ่าน Line User
- เพิ่ม: มาตรฐานการเข้าใช้ระบบ ด้วย DiNOQ Account ของทุกระบบบนเพลตฟอร์ม
- เพิ่ม: method ใน x.html.Div เพื่อให้รองรับ Bootstrap 4.0



เวอร์ชั่น 1.4.0 : ปล่อย 31 สิงหาคม 2563

- เปลี่ยน: Web framework ไปใช้ Bootstrap 4.0 และ SemanticUI 2.4
- เปลี่ยน: Widget Library ไปใช้ Bootstrap 4.0 และ SemanticUI 2.4
- เพิ่ม: เครื่องมือพัฒนา Enterprise Studio ที่รองรับ Bootstrap 4.0 และ SemanticUI 2.4



เวอร์ชั่น 1.2.0 : ปล่อย 29 กรกฎาคม 2563

- แก้บั๊ก: คำสั่ง max() ใน XData API การเข้าถึงข้อมูล
- แก้บั๊ก: Font ของ PDF Form ให้สามารถแสดงผลภาษาไทยบน Safari Browser ได้
- แก้บั๊ก: ปัญหาหน้า Design และ Data Studio ใช้ไม่ได้
- เปลี่ยน: Image OCR ไปใช้ของ Google AI
- เปลี่ยน: เปลี่ยน CDN ที่วาง UI Library ใหม่เพื่อแก้ปัญหาการแสดงผล
- เปลี่ยน: ให้สามารถรองรับโครงการได้สูงสุด 30 โครงการต่อคน
- เพิ่ม: การลบโครงการออกจากแพลตฟอร์ม
- เพิ่ม: ระบบสร้าง Invoice และ Receipt แบบอัตโนมัตร
- เพิ่ม: ให้ Admin โครงการสามารถจัดการเพิ่ม นักพัฒนา และคนใช้งานเองได้
- เพิ่ม: แชร์โครงการให้นักพัฒนาคนอื่นเข้ามาช่วยได้ได้
- เพิ่ม: Library สำหรับการอัพโหลด และใช้งานภาพแบบ Realtime
- เพิ่ม: ความสามารถในการ Query ข้อมูลผ่าน Web Service ด้วย SkyData Query
- เพิ่ม: ความสามารถในการ ดึงข้อมูลจากรูปถ่ายบัตรประชาชน
- เพิ่ม: ความสามารถในการควบคุมกล้องหน้าหลัง เพื่อทำการถ่ายภาพ
- เพิ่ม: ความสามารถในการเข้าใช้ระบบผ่าน Facebook User
- เพิ่ม: ความสามารถในการเข้าใช้ระบบผ่าน Google User
- เพิ่ม: ขนาดของเครื่องเซอร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับคนใช้งานเพิ่มขึ้นอีก 50%



เวอร์ชั่น 1.1.0 : ปล่อย 30 มิถุนายน 2563

- แก้บั๊ก: การแก้ไขสิทธิ์ การเข้าใช้หน้าจอให้เป็นแบบ public
- แก้บั๊ก: API ในการส่งเมลล์ที่ไม่สามารถ ส่งไปยังผู้รับหลายคนได้
- เปลี่ยน: ยกเลิกการใช้งาน Content Studio
- เปลี่ยน: ยกเลิกการใช้งาน Developer Studio
- เปลี่ยน: เปลี่ยนมุมมอง DiNOQ Studio เป็นมุมมองผู้ใช้แทนของเดิมในมุมนักพัฒนา
- เพิ่ม: DiNOQ Wizard Box
- เพิ่ม: เมนูหน้าตัวอย่าง Widget Example ในเมนูหลัก



เวอร์ชั่น 1.0.6 : ปล่อย 30 พฤษภาคม 2563

- แก้บั๊ก: HTML Tag ทำงานพลิดพลาด
- เพิ่ม: HTML Tag ไก้แก่ Video, Source และ Track ใน x.library
- เพิ่ม: ตัวเล่นวีดีโอเพื่อทำวีดีโอสตรีมมิ่ง
- เพิ่ม: ฟังชั่นเข้ารหัส SHA2 ที่สนับสนุน URLSafe
- เพิ่ม: การอัพโหลดไฟล์แบบ Multipart ให้รองรับหลายไฟล์ แบะตรวจสอบไฟล์ได้
- เพิ่ม: Load Any ใน Designer Studio ให้สามารถโหลดไฟล์จากโปรเจคท์ใหนก็ได้มาใช้งาน
- ปล่อย: DQ Learning แอพเทมเพลต เวอร์ชั่น Beta1



เวอร์ชั่น 1.0.5 : ปล่อย 27 เมษายน 2563

- แก้บั๊ก: การดาวโหลดไฟล์โดยกำหนดนามสกุลของไฟล์
- แก้บั๊ก: การใช้ภาษาไทยในการส่งฟอร์มแบบ multipart
- เพิ่ม: การจ่ายเงินด้วย QR Code ของบริการพร้อมเพย์
- เปลี่ยนให้ชื่อผู้ใช้เป็น e-mail เป็นตัวเล็ก
- เพิ่ม: ให้สามารถทำการอัพโหลดรูปภาพหลายๆภาพ ได้ในการทำงานครั้งเดียว
- เพิ่มความสามารถ ในการแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือไทย



เวอร์ชั่น 1.0.4 : ปล่อย 25 มีนาคม 2563

- เพิ่มเครื่องมือคอมไพล์ทั้งโครงการด้วยปุ่มเดียว
- เพิ่มเครื่องมือลบภาพไอคอนหน้าเพจ เพื่อสร้างใหม่ด้วยปุ่มเดียว
- ปรับไดโนคิวเทมแอพโมดูลเพลต ใส่ InputMask
- ปรับให้ผู้ใช้สามารถสร้างโครงการได้ถึง 30 โครงการ จากเดิม 10 โครงการ
- ปรับต้วช่วยเหลือบนไดโนคิววิตเจ็ตให้สามารถใช้งานได้
- แก้บั๊ก: การสร้างไฟล์ใหม่จากเทมเพลต แล้วใช้งานไม่ได้



เวอร์ชั่น 1.0.3 : ปล่อย 28 กุมภาพันธ์ 2563

- เพิ่มไดโนคิวเทมแอพโมดูลเพลตใหม่ 5 เทมเพลต
- ปรับไอคอนหน้า ดีไซน์, เดเวลอป และคอนเทนสตูดิโอแสดงตามรูปภาพเพจจริง
- เปลี่ยนไดโนคิวโลโก้
- แก้บั๊ก: สร้างโปรเจคท์ใหม่ใช้งาน DNS ไม่ได้
- แก้บั๊ก: สร้างโปรเจคท์ใหม่แล้วโปรแกรมใช้งานไม่ได้
- ปรับให้สร้างโปรแกรมใหม่จากเทมแพลตมาตรฐานที่กำหนดไว้



เวอร์ชั่น 1.0.2 : ปล่อย 8 มกราคม 2563

- ปรับเปลี่ยนไดโนคิวเทมเพลตใหม่ 20+ เทมเพลต
- ปรับไอคอนหน้าแดชบอร์ดแสดงตามรูปภาพจากเพจอินเด็กของโปรเจ็คท์
- ปรับไอคอนหน้า ดีไซน์, เดเวลอป และคอนเทนสตูดิโอแสดงตามรูปภาพเพจจริง
- เปลี่ยนไอคอนของดาต้าสตูดิโอ
- แก้บั๊ก: ไม่สามารถสร้างเพจใหม่จากเทมเพลตได้
- เพิ่มการจัดกลุ่มสำหรับดาต้าสตูดิโอ



เวอร์ชั่น 1.0.1 : ปล่อย 5 ธันวาคม 2562

- ไดโนคิวเทมเพลต 120+ เทมเพลต
- เปลี่ยนรูปด้วยมีเดียสตูดิโอด้วยการคลิ๊กขวา
- ไดโนคิวไอคอนมีเดียสตูดิโอ
- เปลี่ยนไอคอนด้วยไอคอนมีเดียสตูดิโอด้วยการคลิ๊กขวา
- ไดโนคิวพิ๊กเจอสตูดิโอ
- ปุ่มเคลียร์แคชรูปภาพ



เวอร์ชั่น 1.0.0 : ปล่อย 9 พฤศจิกายน 2562

- ไดโนคิวดีไซน์สตูดิโอ
- ไดโนคิวเดเวลอปเปอร์สตูดิโอ
- ไดโนคิวดาต้าสตูดิโอ
- ไดโนคิวคอนเทนท์สตูดิโอ
- มีเดียสตูดิโอ
- ไดโนคิวเทมเพลต