ไดโนคิวแอพแพลตฟอร์ม

เครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการเว็บไซต์/เว็บแอพพลิเคชั่นแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90%.ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้าง

ไดโนคิวแพลตฟอร์มออกแบบมาให้นักพัฒนาใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์/เว็บแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว โดยนักพัฒนาจะต้องมีความรู้พื้นฐานของ HTML, CSS, Javascript และ การเขียนโปรแกรมโดยอ้างอิงภาษา Java เป็นหลัก.ไดโนคิวแอพสตูดิโอ

เป็นชุดเครื่องมือการพัฒนาเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่นของไดโนคิวแอพแพลตฟอร์ม โดยทำการแบ่งเครื่องมือออกเป็น 2 ตัว ตามมุมมองต่างๆในการพัฒนา.
 • ไดโนคิวเอ็นเตอร์ไพรส์สตูดิโอ เป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบและพัฒนา เพื่อใช้ในการวัดวางรูปแบบของหน้าเว็บ และกำหนดโค้ดสั่งการทำงานของหน้าจอ รวมถึงกำหนดการจัดวางเลเอาย์ ติดต่อฐานข้อมูล หรือการเชื่อมต่อไปยังระบบอื่นๆ
 • ไดโนคิวดาต้าสตูดิโอ เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เพื่อใช้ในการกำหนดรูปแบบของโครงสร้างข้อมูลที่จะทำการเก็บข้อมูล ซึ่งจะถูกเรียกใช้จากหน้าจอ หรือส่งไปยังระบบอื่นไดโนคิวแอพ

เป็นแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูป ที่พัฒนาจากไดโนคิวแอพแพลตฟอร์ม ทำงานประมวลผลโดยเป็นเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่น ที่ถูกพัฒนาจากไดโนคิวแอพแพลตฟอร์ม ซึ่งการทำงานแต่ละแอพจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานที่กำหนด.บทบาทต่างๆในการใช้งานไดโนคิวแอพแพลตฟอร์ม

เจ้าของโครงการ : เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ควบคุมทุกอย่างในโครงการ สามารถกำหนดสิทธิ์ให้บทบาทอื่นๆในโครงการ ซึ่งโดยมากสิทธิ์นี้จะถูกกำหนดให้เจ้าของกิจการ หรือนักพัฒนาที่เป็นตัวแทนเจ้าของกิจการในกรณีโครงการมีขนาดเล็ก.

นักพัฒนา : เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ โดยจะทำการรวบรวมความต้องการ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งใช้งาน รวมถึงคอยดูแล และปรับปรุงระบบด้วย.

ผู้ใช้งาน : เป็นผู้ที่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ สามารถใช้งานฟังชันก์พื้นฐานของระบบได้.ภาษา 2S (SkyLogic Script)

ภาษา 2S (SkyLogic Script) เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมประเภท ทำงานฝั่งเซอร์เวอร์ ( Server Side Script Language) เหมือนๆกับ ภาษา PHP, JSP หรือ ASP เป็นต้น โดยที่ภาษา 2S นี้เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาบนไดโนคิวแอพแพลตฟอร์ม ซึ่งภาษา 2S สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้.
 • ภาษา 2S ต่อยอดจากภาษา Java ดังนั้นโครงสร้างต่างๆบนภาษา Java สามารถนำมาใช้บนภาษา 2S ได้
 • ภาษา 2S ไม่ใช่มาตรฐานบนภาษา JSP (Java Server Page) ดังนั้นโครงสร้างของ JSP นำมาใช้บนภาษา 2S ไม่ได้
 • ภาษา 2S ถูกออกแบบด้วยหลักการ การพัฒนาโปรแกรมแบบเป็นชิ้นๆ(Fragment Programming) เน้นการใช้ซ้ำของโปรแกรมชิ้นเล็กๆนั้น ซึ่งเราจะเรียกว่า โค้ดบล๊อก (Code Block) เป็นโค้ดสั้นๆ ทำให้ทำความเข้าใจง่ายแทกมาตรฐานในภาษา 2S

เหมือนกับโปรแกรมภาษาที่ทำงานบนฝั่งเซอร์เวอร์ทั่วๆไป ในส่วนของ ซอร์สโค้ดจะเป็นส่วนผสมของ ภาษา 2S และ ภาษา HTML, CSS และ Java Script ดังนั้นจึงมีการกำหนด แท็ก(Tag) เพื่อให้ตัวประมวลผลแยกเยอะการทำงานได้ถูก ตามด้านล่าง

<@ @>

อิมพอร์ตแท็ก : ใช้เพื่อกำหนดการใช้งาน ว่าจะเรียกใช้งาน(Import) จาวาไลบรารี่ตัวใหน เช่น libx.StringUtils เป็นการประกาศว่าในโค้ดจะมีการเรียกใช้งาน StringUtils .

<$ $>

เฮดเดอร์ แท็ก : ใช้เพื่อกำหนดค่าที่อยู่ในส่วนหัวของ HTML ไฟล์ (HTML Header) ซึ่งมักจะเก็บค่าคุณสมบัติต่างๆของ HTML ไฟล์นี้ และใช้เพื่อกำหนดว่าจะทำการใช้งาน CSS Library และ JavaScript Library ไฟล์ใหนอีกด้วย.

<# #>

อินคลูด แท็ก : ใช้เพื่อประกาศว่าจะนำ ฟังก์ชันไลบรารี่ จากไฟล์อื่นเข้ามาเรียกใช้งาน.

<% %>

สคริ๊บ แท็ก : โค้ดคำสั่งที่อยู่ภายใน แท็กนี้ จะถูกตัวประมวลผลสั่งทำงาน นั่นคือ เราสามารถเขียนคำสั่งการทำงานใดๆ ของเราอยู่ภายใต้สคริ๊บแท็ก เพื่อให้ทำงานตามที่เราต้องการ.

<%= =%>

แวลู เอ็กเพรสชั่น แท็ก : จะทำการพิมพ์ค่าของผลที่ได้จาก การประมวลผลโค้ดที่อยู่ในแท็กนี้ออกมา.

<code><%= =%></code>

โค้ด แวลู เอ็กเพรสชั่น แท็ก : ทำงานเหมือน แวลู เอ็กเพรสชั่น แท็ก


อ็อบเจกมาตรฐานในภาษา 2S

เป็นอ็อบเจกที่ถูกประกาศขึ้นในการทำงานภายในของไดโนคิวแอพแพลตฟอร์ม ซึ่งนักพัฒนาสามารถเรียกใช้อ็อบเจกเหล่านี้ได้เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้

scmain

เป็นอ็อบเจกหลักของภาษา 2S ภายในจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันมาตรฐานต่างๆ เช่น การเข้าถึงทรัพยากรย์ ดาต้า แคส ไฟล์, เกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้งาน, การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เป็นต้น รายการด้านล่างคือฟังก์ชันที่สำคัญของอ็อบเจกตัวนี้.
 • callService("packagename.ProgramName") : String
 • callAsyncService("packagename.ProgramName") : Boolean
 • chkCache("cacheName") : Boolean
 • getCache("cacheName") : Object
 • setCache("cacheName", Object) : void
 • entity("DataEntityName") : SkyDataEntity
 • model("DataEntityName") : SkyDataEntity
 • modelx("DataEntityName") : SkyDataEntity
 • path("packagename.ProgramName") : String
 • getProperty("propertyName") : String

scin

เป็นอ็อบเจก ที่ใช้ในการเข้าถึงตัวแปรที่ถูกส่งเข้ามา เช่น ตัวแปรจากคำสั่ง GET หรือ POST ของ HTTP เป็นต้น รายการด้านล่างคือฟังก์ชันที่สำคัญของอ็อบเจกตัวนี้.
 • id() : String
 • processid("paramName") : String
 • name() : String
 • module() : String
 • httpRequest() : HttpServletRequest
 • httpResponse() : HttpServletResponse
 • user() : Principal
 • isParamValue("paramName") : Boolean
 • getHttpMethod() : String
 • param("paramName") : String
 • params("paramName") : String[]
 • isNullParam("paramName") : Boolean
 • isNullParams(Map parameters) : Boolean
 • sessionparam("paramName") : String
 • addi("inputName", "inputValue") : Boolean
 • removei("inputName") : Boolean
 • sizei() : int
 • cleari() : void
 • containi("inputName") : Boolean
 • geti("inputName") : String

scout

เป็นอ็อบเจก ที่ใช้ในการเข้าส่งค่าตัวแปรออกจากระบบ เช่น การพิมพ์ค่าตัวแปลออกไปที่ไฟล์ HTML เป็นต้น รายการด้านล่างคือฟังก์ชันที่สำคัญของอ็อบเจกตัวนี้
 • print("String") : void


ฟังก์ชันพิเศษในภาษา 2S

เป็นอ็อบเจกที่ถูกประกาศขึ้นในการทำงานภายในของไดโนคิวแอพแพลตฟอร์ม ซึ่งนักพัฒนาสามารถเรียกใช้อ็อบเจกเหล่านี้ได้เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • #_include("packageName.ProgramName") : void
 • %_module_%